Regulamin

(obowiązuje od 02.01.2020)

Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu Internetowego jest:

HerbaTy&Ja Rafał Należyty

Akacjowa 12

05-119 Łajski

NIP: 113-042-86-42

REGON: 017321082

Numer konta bankowego mBank S.A. :   67 1140 2004 0000 3102 7956 8240

Tel. kontaktowy do sklepu: +48 791-390-280

Tel. kontaktowy właściciel: +48 691-505-222

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy Herbaty&Ja znajdujący się na stronie internetowej pod adresem herbatyja.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu. Sklep prowadzony jest przez Herbaty&Ja Rafał Należyty –  szczegółowe informacje dotyczące prowadzonej działalności przedstawione są powyżej.
 2. Regulamin sporządzony jest w języku polskim i stanowi wzorzec umowny umowy zawieranej na odległość, zgodnie z obowiązującymi powszechnie przepisami prawa polskiego.
 3. W celu zawarcia Umowy ze Sprzedawcą, Kupujący może skorzystać z prawa do negocjacji warunków Umowy lub zawrzeć ze Sprzedawcą Umowę w oparciu o niniejszy Regulamin.
 4. Treść Regulaminu, w przypadku odrębnej decyzji Kupującego stanowi treść zawartej Umowy pomiędzy Stronami. W razie potrzeby treść Umowy zostaje stosownie do obwiązujących przepisów utrwalona oraz udostępniona Kupującemu na trwałym nośniku, w celu zagwarantowania Kupującemu możliwości powołania się na niego.
 5. Sprzedaż prowadzona jest wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polski.
 6. Wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym herbatyja.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Informacja ta jest równoznaczna z zobowiązaniem Sprzedawcy do dostarczenia Klientowi produktów bez wad.
 7. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym herbatyja.pl podane są w złotych polskich i są cenami brutto, ostatecznymi do zapłaty). Firma Herbaty&Ja Rafał Należyty nie jest płatnikiem VAT, wiec wystawia rachunki, bedące podstawą rozliczenia księgowego.
 8. Kupujący może składać zamówienia w sklepie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu poprzez stronę internetową herbatyja.pl.
 9. Komunikacja ze Sprzedawcą dokonywana przez Kupującego powoduje ponoszenie przez Kupującego kosztów, jakie wynikają z umów zawartych przez Kupującego z podmiotami trzecimi, za możliwość korzystania z określonych form komunikacji na odległość Sprzedawca nie pobiera żadnych dodatkowych opłat ani świadczeń za możliwość komunikowania się z nim.
 10. Przedmiotem działalności sklepu internetowego herbatyja.pl jest sprzedaż herbat, kawy, ziół, przypraw, akcesoriów herbacianych oraz zestawów prezentowych okolicznościowych za pośrednictwem sieci Internet.
 11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014r o prawach konsumenta ( Dz. U. 2014 poz. 827) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).
 12. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

II. DEFINICJE

 1. REGULAMIN – niniejszy Regulamin wraz z załącznikami; informujący o obowiązkach oraz uprawnieniach dwóch Stron Umowy;
 2. STRONA – stroną Umowy jest Kupujący lub Sprzedawca; w przypadku pojęcia Strony – rozumie się Kupującego oraz Sprzedawcę łącznie;
 3. UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ – Umowa zawarta na odległość przez Strony, przy braku jednoczesnej obecności dwóch Stron Umowy; Umowa zawierana jest z wykorzystaniem Kanałów Komunikacji na odległość, dostępnych w Sklepie;
 4. SKLEP – sklep internetowy dostępny pod adresem: herbatyja.pl;
 5. SPRZEDAWCA – Herbaty&Ja Rafał Należyty
 6. KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu internetowego, dostępnego pod adresem herbatyja.pl;
 7. KONSUMENT – osoba fizyczna nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu internetowego herbatyja.pl w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 8. KUPUJĄCY – Klient oraz Konsument łącznie;
 9. ZAMÓWIENIE – złożona przez Kupującego za pośrednictwem Sklepu internetowego herbatyja.pl lub wiadomości telefonicznej lub mailowej wysłanej na adres sklep@herbatyja.pl, oferta zawarcia umowy sprzedaży;
 10. UŻYTKOWNIK – każdy podmiot korzystający ze Sklepu internetowego;
 11. KONTO – indywidualny panel administracyjny Użytkownika dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w Sklepie internetowym herbatyja.pl oznaczony loginem i hasłem, służący zawieraniu umów sprzedaży;
 12. REJESTRACJA – proces polegający na utworzeniu przez Użytkownika Konta w Sklepie internetowym herbatyja.pl;
 13. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży towaru zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym za pośrednictwem Sklepu internetowego herbatyja.pl;
 14. PRODUKT – każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem sklepu internetowego herbatyja.pl;
 15. FORMA PŁATNOŚĆI – forma zapłaty za zamówiony produkt, wybrana przez Kupującego podczas składanego Zamówienia oferowana przez Sklep lub w wyniku indywidualnych ustaleń prowadzonych ze Sklepem w innej formie niż prezentowane na stronie internetowej formy płatności;
 16. FORMA DOSTAWY – forma dostarczenia zamówionego produktu, wybrana przez Kupującego podczas składanego Zamówienia lub w wyniku indywidualnych ustaleń prowadzonych ze Sklepem w innej formie niż prezentowane na stronie internetowej formy dostawy;
 17. DOKUMENT SPRZEDAŻY  – Paragon lub Rachunek, w zależności od wskazań Kupującego;
 18. ZAŁĄCZNIKI – informacja o prawie odstąpienia od umowy oraz wzór formularza odstąpienia od umowy;
 19. INFORMACJA – informacja o produkcie, znajdująca się przy zdjęciu produktu, stanowiąca opis najważniejszych określeń oraz charakterystyki danego produktu, umożliwiający Kupującemu zapoznanie się z jego właściwościami;
 20. KOSZYK – forma magazynowania wybranych przez Kupującego produktów w celu późniejszego ich zakupu;
 21. MIEJSCE WYDANIA PRODUKTU – miejsce wskazane przez Kupującego w złożonym zamówieniu, pod który ma zostać dostarczony zakupiony przez Kupującego produkt;
 22. MOMENT WYDANIA PRODUKTU – moment, w którym Kupujący lub inna upoważniona do odbioru osoba obejmuje produkt będący przedmiotem zawartej umowy w posiadanie;
 23. ADRES REKLAMACYJNY ORAZ ADRES ODSTĄPIENIA OD UMOWY – adres lub adresy wskazane przez Sprzedawcę jako adresy do składania określonych oświadczeń, będące adresami do korespondencji;

III. REJESTRACJA

 1. Rejestracja w Sklepie internetowym herbatyja.pl jest dobrowolna i bezpłatna.
 2. W celu dokonania rejestracji w Sklepie Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracji znajdujący się na stronie internetowej Sklepu, podając w nim swoje prawdziwe dane.
 3. Użytkownik w celu pomyślnego przejścia procesu Rejestracji zobowiązany jest podać następujące dane: e-mail, hasło, imię i nazwisko, adres, miejscowość, kod pocztowy i telefon.
 4. Po wypełnieniu przez Użytkownika pól formularza rejestracji wymaganymi danymi zostanie utworzone Konto Użytkownika.
 5. W przypadku gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie, Użytkownik proszony jest do ich aktualizacji w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z rzeczywistością.
 6. W sytuacji, gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie po rozpoczęciu realizacji zamówienia, Użytkownik jest proszony do ich aktualizacji i poinformowaniu o tym Sklepu.

IV. ZAMÓWIENIA

 1. Informacje o produktach prezentowane na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży.
 2. Złożenie Zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta.
 3. Rejestracja i założenie Konta nie jest warunkiem koniecznym do złożenia zamówienia w Sklepie herbatyja.pl. Kupujący ma możliwość złożenia zamówienia poprzez wysłanie wiadomości na adres: sklep@herbatyja.pl lub przez telefoniczne zamówienie nr tel. +48 791-390-280.
 4. W celu złożenia zamówienia przez stronę internetową Kupujący powinien dodać do „Koszyka” produkt, który zamierza kupić. Dodanie Produktu do „Koszyka” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Produkty mogą być dowolnie dodawane lub usuwane z „Koszyka”.
 5. „Koszyk” umożliwia Kupującemu zarządzanie zamawianymi produktami oraz przeliczanie wartości zamówienia.
 6. Aby sfinalizować zamówienie należy dodać do „Koszyka” wybrane przez siebie produkty. Kolejnym krokiem jest wybranie opcji określających odpowiednio: płatność i sposób dostawy. W celu finalizacji zamówienia klient przekierowany zostanie na stronę, na której należy podać następujące dane: imię, nazwisko oraz telefon Klienta, dane adresowe (osoba prywatna / firma), dodatkowe informacje (E-mail), ew. inny adres wysyłki. Klient dodatkowo określa formy rachunku (paragon lub rachunek). Po złożeniu prawidłowego zamówienia, Kupującemu ukazują się dane nabywcy i dane adresowe, jak również kwota zamówienia i forma jego realizacji. W przypadku akceptacji wszystkich wybranych przez siebie elementów, w celu skutecznego złożenia Zamówienia należy wybrać przycisk „zamawiam i płacę”.  Za chwilę zawarcia umowy uznaje się  potwierdzenie przez Sklep internetowy mailowo złożonego zamówienia.
 7. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z chwilą wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub z chwilą dokonania płatności systemem płatniczym (Przelew24) oraz wyborem opcji „za pobraniem”.
 8. Zamówiony towar dostarczony zostanie na adres wskazany przez Kupującego.
 9. Dniem wykonania Umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego jest dzień odbioru przesyłki przez Kupującego.

V. PŁATNOŚCI

 1. Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto, ostatecznymi do zapłaty.
 2. Sklep przewiduje następujące rodzaje płatności:
 • płatność  przelewem na wskazane konto – po otrzymaniu pocztą elektroniczną potwierdzenia złożonego zamówienia;

na konto mBank S.A.  nr  67 1140 2004 0000 3102 7956 8240

HerbaTy&Ja Rafał Należyty ul. Akacjowa 12, 05-119 Łajski

w tytule wpłaty podając  „Nr zamówienia i nazwisko Zamawiającego”

 • płatność Przelew24 (szybki przelew bankowy lub karta kredytowa)

Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

 • za pobraniem – płatność przy odbiorze towaru
 • płatność gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie sklepu internetowego HerbaTy&Ja ul. Akacjowa 12,05-119 Łajski (koło Legionowa)
 1. Kupujący dokonuje zakupu towaru według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmiot realizujący dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.

VI. DOSTAWA

 1. Dostawa następuje na adres wskazany przez Kupującego w zamówieniu.
 2. Towar jest dostarczany za pośrednictwem wyspecjalizowanej firmy kurierskiej.
 3. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminami podanym na stronie w zakładce „Dostawa”. Czas realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 2-3 dni roboczych. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki „za pobraniem”. Przy wyborze opcji płatności „przelew”, „płatność kartą lub przelewem „online” do czasu podanego na stronie serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zazwyczaj 1-2 dni robocze). Na czas dostawy ma również wpływ wybór samej firmy i rodzaju świadczonej przez nią usługi kurierskiej.
 4. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Klient może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając zakładkę „Dostawa”.
 5. W przypadku zamówień powyżej 150 zł klient nie ponosi dodatkowych kosztów wysyłki. Darmowa wysyłka nie dotyczy zamówień z wyborem płatności „za pobraniem”.
 6. Zamówienia są realizowane w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00 z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.
 7. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego, który podejmie decyzję o dalszych losach złożonego przez niego zamówienia.
 8. Zaleca się, aby Konsument w rozumieniu art. 22Kodeksu Cywilnego, w miarę możliwości dokonał sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy, etc.) spisał odpowiedni protokół. Sprawdzenie przesyłki ułatwi i przyspieszy dochodzenie ewentualnych roszczeń od podmiotu odpowiedzialnego w przypadku mechanicznego uszkodzenia przesyłki powstałego w trakcie transportu. W takich sytuacjach zaleca się, aby Konsument skontaktował się w miarę możliwości w jak najszybszym czasie ze Sprzedawcą telefonicznie: +48 791-390-280 bądź na adres email: sklep@herbatyja.pl

VII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY – ZWROTY PRODUKTÓW

 1. Konsument, na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, 34 oraz 35 Ustawy o prawach konsumenta, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną na adres: sklep@herbatyja.pl  bądź też listownie na adres: HerbaTy&Ja Rafał Należyty, ul. Akacjowa 12, 05-119 Łajski.
 2. Oświadczenie może zostać złożone na formularzu który stanowi Załącznik do niniejszego Regulaminu lub w  innej formie, zgodnie z ustawą o prawach Konsumenta.
 3. Wraz z oświadczeniem, o którym mowa w punkcie 1, Klienta prosi się również o przesłanie informacji o aktualnym numerze konta, na który należy dokonać zwrotu należności.
 4. Sprzedawca potwierdza Konsumentowi niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy jego otrzymanie. Potwierdzenie takie wysyłane jest na adres e-mail, podany przy Zamówieniu lub wskazany jako kontaktowy na złożonym oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.
 5. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą.
 6. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt lub produkty niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy.
 7. Konsument zwraca przedmiot lub przedmioty Umowy od której odstąpił na własne ryzyko oraz koszt.
 8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Konsumentowi, zgodnie z art. 39 Ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w przypadku kiedy przedmiotem Umowy sprzedaży jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

VIII. REKLAMACJE

 1. Sklep HerbaTy&Ja Rafał Należyty jako Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego Konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres sklep@herbatyja.pl Sklep HerbaTy&Ja Rafał Należyty zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Sklep wymieni reklamowany Towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.
 3. Klient traci uprawnienia określone w pkt. 2 niniejszego paragrafu, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia za pośrednictwem wiadomości email przed jego upływem.
 4. Sklep HerbaTy&Ja Rafał Należyty nie jest producentem towarów. Towary sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego herbatyja.pl nie są objęte gwarancją Sprzedawcy. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej dołączone do sprzedawanego produktu. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

IX. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Sklep internetowy działa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Sklep internetowy działa zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
 3. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 4. Właściciel sklepu zobowiązuje się do ochrony przekazywanych przez Użytkowników danych osobowych przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym ich wykorzystaniem.
 5. Administrator danych osobowych przetwarza je wyłącznie w celu realizacji umów zawieranych za pośrednictwem sklepu.
 6. Użytkownik podaje swoje dane osobowe potrzebne do rejestracji dobrowolnie.
 7. Użytkownik ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również żądania ich usunięcia z bazy danych. W celu realizacji tych uprawnień. Użytkownik może skontaktować się ze Administratorem sklepu wysyłając e-mail na adres: sklep@herbatyja.pl lub listownie na adres Sprzedawcy: HerbaTy&Ja Rafał Należyty ul. Akacjowa 12, 05-119 Łajski

X. POLITYKA COOKIES

 1. Sklep internetowy herbatyja.pl wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze sklepu przez Użytkownika.
 2. Plikami typu cookies są pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę internetową Użytkownika na jego komputerze, pozwalające na identyfikację Użytkownika oraz utrwalające jego preferencje na podstawie historii odwiedzanych witryn internetowych.
 3. Pliki typu cookies umożliwiają utrzymanie sesji użytkownika bez konieczności ponownego wpisywania loginu i hasła na każdej podstronie.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zmiana treści niniejszego Regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie.
 2. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wprowadzenie zmian w Regulaminie może usunąć swoje Konto.
 3. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.
 4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem w rozumieniu art.22Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).
 5. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem w rozumieniu art.22Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sklepu.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.), ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z dnia 25 listopada 2015 r.(Dz. U. z 2015 r. poz. 2135).

Do pobrania: